Welke diensten bieden we aan?

Maatwerk is mogelijk in het diensten- en trainingsaanbod.

Vanuit coaching richten wij ons op iemands talenten in plaats van beperkingen. We kijken waar iemand goed in is om vanuit daar te kijken waar kansen liggen om persoonlijke doelen te realiseren. Door de coach worden jongeren op een persoonlijke en gelijkwaardige manier behandeld. In de coachsessies worden zaken open en transparant besproken. We praten liever met de jongeren dan over de jongeren, er wordt dan ook niet overlegd over jongeren waar hij of zij niet van op de hoogte is. 

Als jongerencoach werken wij met de methode Jongeren Interventie Team (JIT).

Doel:

Het doel van de methode JIT is maatschappelijke uitval van jongeren voorkomen of te repareren.

Doelgroep:

De methode richt zich op jongeren in de leeftijd van 15-23 jaar die op meerdere leefgebieden vastlopen.

De opzet en werkwijze van de methode omvat het volgende stappenplan

Meer weten? Neem contact met ons op

of een WhatsApp

Ambulante begeleiding

Bij ambulante begeleiding krijgen jongeren één of meerdere uren per week begeleiding van een jongerencoach. Voorafgaand aan de begeleiding wordt er samen met een vaste jongerencoach een hulpverleningsplan opgesteld. Hierin worden de problemen waar de jongere tegenaan loopt besproken en stelt de jongere zelf doelen op die hij of zij wilt behalen. We kijken hierbij wat al goed gaat en wat beter kan. 

Bij het opstellen van een hulpverleningsplan kijken we ook wie uit het gezin of netwerk  hierbij kan helpen. Wij weten uit ervaring dat wanneer er meerdere knelpunten in het gezin spelen, deze van invloed kunnen zijn op de begeleiding. Het is om die reden van belang dat de begeleider goed op de hoogte is van wat er speelt binnen de verschillende leefgebieden van het gezin. In het hulpverleningsplan komen al deze aspecten aan de orde.

Elk kwartaal volgt er een evaluatie over de voortgang van de doelen van de jongere en de andere gezinsleden. Na afloop volgt er een verslag en wordt het hulpverleningsplan waar nodig bijgestuurd.

Begeleiding op maat

Bij de begeleiding staat de jongere centraal. In de meeste gevallen komt de ambulante begeleider bij de jongere thuis, maar de afspraken kunnen ook op school, tijdens een wandeling of op een andere plek plaatsvinden waar de jongere zich prettig voelt. Waar mogelijk wordt het nodige netwerk betrokken bij de begeleiding, soms samen met andere organisaties. Tijdens de begeleiding zijn wij open en transparant in onze communicatie naar ouder en kind. We praten liever met de jongere dan over de hen, er wordt dan ook niet overlegd over jongeren waar hij of zij niet van op de hoogte is.

Meer weten? Neem contact met ons op

of een WhatsApp

Accommodatiegebonden jongerenwerk biedt voor jongeren in leeftijd van 10-15 jaar en 16-23 jaar de mogelijkheid om elkaar een aantal momenten in de week te ontmoeten in een huiskamerachtige omgeving onder begeleiding van een jongerenwerker. Een vaste locatie zoals een huiskamer, structuur, vaste openingstijden en een vast gezicht vanuit het jongerenwerk, creëren de basis van een vertrouwensrelatie.

Naast dat jongeren elkaar in een huiskamer kunnen ontmoeten, worden er samen met de jongeren preventieactiviteiten georganiseerd die de jongeren kunnen motiveren tot ander (positief) gedrag. Ook biedt de ruimte de mogelijkheid om aan talentenontwikkeling te werken en worden jongeren gestimuleerd om binnen het jongerencentrum zelf activiteiten te organiseren (voor en door jongeren).

In het jongerencentrum is er een nauwe samenwerking met zowel de ambulant jongerenwerker (straatwerk) als de jongerencoach (1 op 1) die met regelmaat het jongerencentrum bezoeken. Door dit netwerk en intensieve informatie-uitwisseling wordt de werkwijze en het resultaat enorm versterkt.

De focus van het Locatiegebonden Jongerenwerk is:

 • Preventief
 • Ontmoeting 
 • Talenten ontdekken
 • Participatie
 • Re-integratie
 • Workshops

Meer weten? Neem contact met ons op

of een WhatsApp

Het outreachend jongerenwerk draagt bij aan het vergroten van de sociaal-emotionele ontwikkeling, verantwoordelijkheid en maatschappelijke participatie van jongeren en het voorkomen van overlast in de buitenruimte. 

De outreachend jongerenwerker zoekt jongeren op in hun vrije tijd. Dit kan zijn; op straat, in de huiskamer of het jongerencentrum, tijdens de pauzes van het onderwijs, maar ook in de online omgeving is het outreachend jongerenwerk actief.  

Dit houdt in dat de jongeren op verschillende momenten in de week worden bezocht op een ontmoetingsplaats waar jongeren zijn in hun vrije tijd in de namiddag of avond. Hier legt en onderhoudt de jongerenwerker contacten. Daarnaast brengt de jongerenwerker ontmoetingsplaatsen in kaart waar jongeren elkaar treffen en werkt hierin samen met ketenpartners. 

Methoden binnen het outreachend jongerenwerk

Binnen het outreachend jongerenwerk maakt men gebruik van onderstaande methodieken om de doelgroep te beïnvloeden of te ondersteunen:

 1. Werkwijze volgens present werken 
 2. Vraaggerichte en participatie werkwijze (Youth organizing)
 3. De outreachend jongerenwerker als buurtpedagoog

Meer weten? Neem contact met ons op

of een WhatsApp

Sinds kort biedt GH trainingsbureau een re-integratietraject aan voor jongvolwassen van 18-27 jaar. Vanuit een gedegen intakegesprek, formuleren we persoonlijke doelen die je aan het eind van het traject hoopt te realiseren. Er wordt gebruik gemaakt van een positieve coachingsstijl die gericht is op jouw talenten, niet op je beperkingen. In een open en ontspannen sfeer kun je alles bespreken met de betrokken re-integratie coach, met als doel je te begeleiden naar nieuw, passend werk.

Doelgroep: Leeftijd 18-27 jaar uit de regio Alkmaar (HAL/BUCH gemeente), met wens werkervaring opdoen in de Technische branche.

 • Deelnemer(s) met doelgroepregister aanmelding
 • Deelnemer(s) die werkfit zijn om deel te nemen aan een werkervaringstraject
 • Deelnemer(s) welke nog een aantal vaardigheden te leren hebben op werkvlak
 • Deelnemer(s) met een bijstand- of ziektewetuitkering of een Wajong.

Wat zijn de voordelen van dit traject aangaan?

 • Meer focus op wat je wél kunt
 • Meer zelfinzicht en ontdekken waar jouw talenten liggen
 • Leren van nieuwe vaardigheden
 • Verkrijgen meer zelfvertrouwen
 • Versterken van je eigen identiteit

Samen onderzoeken we naar wat je zoekt in een werkgever, maar ook wat jij een werkgever allemaal te bieden hebt. Hoe kom je het best over in een sollicitatiegesprek? Welke wensen en ambities heb je ten aanzien van een vacature en hoe breng je deze over in een gesprek? Door de oefeningen en de praktische tips en adviezen sta je sterker in je schoenen en ben je optimaal voorbereid voor een sollicitatiegesprek.

Ondersteuning bij de werkgever

Er volgt een driegesprek waarin we de leerdoelen benoemen naar de werkgever als deze betrekking hebben op het werk
In het driegesprek volgt een evaluatiemoment om de voortgang te bespreken en worden afspraken gemaakt, zodat er een moment is voor coaching ‘on the job’. Als er zaken niet lekker lopen op de werkvloer maken we dit kenbaar en bespreken met als insteek om er altijd samen uit te komen met de werkgever.
Op de werkvloer ziet de coaching eruit op respectvolle wijze waarin praktijksituaties worden doorlopen om uiteindelijk nog meer de persoonlijke groei te bevorderen.

Meer weten? Neem contact met ons op

of een WhatsApp

Overzicht van onze trainingen

Gedonder in de groep

In deze training ontdekken de leerlingen dat er verschillende rollen zijn in een groep en dat iedere rol bepaald gedrag met zich meebrengt. Ze worden zich bewust van de rol die zij zelf aannemen in conflictsituaties en welk effect dit heeft op de groep. We kijken hierbij ook naar de kwaliteiten en talenten waar de kinderen over beschikken en hoe zij deze op een positieve manier kunnen inzetten